Tiếng Việt

Trung Quốc thúc đẩy tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh trong phạm vi cả nước

2019-10-29 16:10:27

Ngày 28/10, Hội nghị trao đổi kinh nghiệm ưu hóa môi trường kinh doanh toàn quốc Trung Quố năm 2019 diễn ra tại Bắc Kinh. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Lâm Niệm Tu phát biểu chỉ rõ, thị trường hóa, pháp trị hóa, quốc tế hóa môi trường kinh doanh hàng đầu có tác dụng rõ rệt và ý nghĩa to lớn đối với tăng cường sức sống của chủ thể vi mô, nâng cao năng lực quản lý của chính phủ, thúc đẩy mở cửa đối ngoại trình độ cao hơn. Trong thời gian tới sẽ nắm vững và l